Wersja archiwalna z dnia

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Sępopolu w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Miejskiej w Sępopolu odbędzie się 26 kwietnia   2024 r. ( piątek ) o godz. 13.30 w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w  Sępopolu

 

Proponowany porządek:

  1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

  2.

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok.

  3.

Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Sępopol  na lata 2024 - 2033.

  4.

Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

  5.

Zaopiniowanie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym -  dz. nr 322/1 – 0,0380 ha obręb nr 27 Różyna - z wyłącznym przeznaczeniem na grunty pod dojazdami, wjazdami, podejściami do obiektów.

  6.

Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

  7.

Sprawy różne.

  8.

Zakończenie posiedzenia.