Raport o pomocy publicznej udzielonej w 2019 r.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępopolu
Sprawozdania
Wersja z dnia

Raport o pomocy publicznej udzielonej w 2019 r.

Zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt 5), ppkt g) ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (tekst jednolity; Dz.U.2016.1764 z późn. zm.) podmioty wykonujące zadania publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mają obowiązek udostępniania informacji publicznej w zakresie majątku publicznego, w tym o udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego pomocy publicznej.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity; Dz.U.2016.1808) w art. 41, ust. 2 określa zakres udostępnianej informacji i dotyczy wskazania podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, beneficjenta pomocy publicznej, informacji o wielkości i formie udzielonej mu pomocy publicznej oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielających pomocy publicznej.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określają przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Każdy projekt programu pomocowego, w tym przewidujący udzielenie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, w tym pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W opinii tej Prezes stwierdza, czy wsparcie przewidziane w projekcie spełnia przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE Komisja musi zostać poinformowana o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy publicznej. Państwo członkowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków dopóki Komisja nie wyda decyzji końcowej. Prezes UOKiK zawiadamia Komisję Europejską o zamiarze udzielenia wsparcia przedsiębiorcy przez polski organ administracji lub inny podmiot publiczny. Do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności notyfikowanego (zgłoszonego) wsparcia z prawem wspólnotowym, państwo członkowskie ma obowiązek wstrzymać się z jego udzieleniem. W toku postępowania wyjaśniającego przed Komisją, Prezes UOKiK, przy współpracy innych organów i podmiotów w tym beneficjentów pomocy, przekazuje w imieniu polskich władz dane oraz dokumenty, o które wnioskuje Komisja Europejska, a także odpowiada na stawiane przez nią pytania. Zgłoszeniu podlega każdy rodzaj wsparcia, z wyjątkiem pomocy de minimis oraz pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych.

Wszystkie podmioty udzielające pomocy publicznej, w tym Gmina Sępopol, zobowiązane są do przekazywania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy lub informacji o nieudzieleniu pomocy (tzw. sprawozdania zerowe). Informacje te są gromadzone w bazie danych SHRIMP – Systemie Harmonogramowania, Raportowania i Monitorowania Pomocy.

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielona w 2019 r. wyniosła 384 099,18 zł, a w przeliczeniu na euro 89 402,23. Raporty oraz wartości udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej w 2019 r. zamieszczony został poniżej.

Załączniki