Wersja obowiązująca z dnia

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Sępopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bipsepopol.warmia.mazury.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Sępopolu

ul. 11 Listopada 7

11-210 Sępopol

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://bipsepopol.warmia.mazury.pl/l jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,

 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,

 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Miroński promocja@sepopol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 76 13 181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Organ nadzorujący: Burmistrz Sępopola

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Miejskiego w Sepopolu położony jest w Sępopolu przy ulicy 11 Listopada 7.

 • W obiekcie brak wind.

 • Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może się odbyć na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.

 • Do budynku prowadzi wejście. Przed wejściem do budynku nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Przed budynkiem urzędu znajdują się parkingi bez specjalnie wyznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych, ale w najbliższym czasie przewidziany jest remont nawierzchni obiektów, który uwzględnia wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


  


 

Załączniki