Wersja nieobowiązująca z dnia

Burmistrz

  Funkcję Burmistrza sprawuje: Irena Wołosiuk  

        tel.(89) 761 31 81
e -mail: burmistrz@sepopol.pl

    Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

      1)    reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
2)    wykonywanie uchwał Rady;
3)    przedkładanie wojewodzie uchwał Rady;
4)    przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych;
5)    ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
6)    składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu;
7)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
8)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
9)    wydawanie zarządzeń zgodnie z przepisami prawa;
10)    rozporządzanie majątkiem gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Radę;
11)    nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy na podstawie umowy o pracę, powołania;
12)    sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych;
13)    przyjmowanie mieszkańców Gminy w sprawach skarg i wniosków;
14)    kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony, obrony cywilnej oraz kierowanie bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy;
15)    przyjmowanie mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków;
16)    kierowanie działaniami prowadzącymi do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia na terenie gminy;
17)    wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.